Author: Pawan Yadav

Notices

बिदासम्बन्धी सूचना

Notices

अन्तरक्रिया तथा सेमिनारसम्बन्धी सूचना

Notices

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागितासम्बन्धी सूचना

Notices

आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ असाइन्मेन्ट र टर्म पेपर बुझाउनेसम्बन्धी सूचना

Notices

प्रवेश पत्र वितरणसम्बन्धी सूचना

Notices

छात्रवृत्ति आवेदनसम्बन्धी सूचना

Notices

छात्रवृत्तिको आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

Notices

BTTM 3rd Sem. परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Notices

छुट प्रिबाेर्ड सञ्चालनसम्बन्धी सूचना

Notices

BALLB 2nd, 3rd and 6th Semester Exam Routine

Notices

बिदासम्बन्धी सूचना

Notices

शोक बिदासम्बन्धी सूचना