Author: Kamala Sanjel

Notices

आन्तरिक परीक्षा अन्तर्गत रिपोर्ट बुझाउने सम्बन्धि सूचना

Notices

परीक्षा फाराम भर्ने सूचना

Notices

Clinical Law बिषयको प्रस्तावना बुझाउने सम्बन्धी सूचना

Notices

प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना

Notices

रिपोर्ट बुझाउने सूचना

Notices

परीक्षाफल प्रकाशन गरिएको सूचना

Notices

कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

Notices

मौखिक परीक्षा(भाइवा) सम्बन्धी सूचना

Notices

परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना(BTTM 6th and 4th Semester)

Notices

Semester End Vacation सम्बन्धी सूचना

Notices

समूह विभाजन गरिएको सम्बन्धी सूचना

Notices

स्थलगत अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी कार्यक्रम तालिका