Author: ccadmin

Notices

पुस्तककाे सूची उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सूचना

Notices

सहभागिताका लागि सेमिनार पेपर बुझाउनेसम्बन्धी सूचना

Notices

B.A.LL.B. 8th Semester काे कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना

Notices

B.A.LL.B. 4th Semester Clinical Law काे स्थलगत अध्ययनसम्बन्धी सूचना

Notices

सादर निमन्त्रणा

Notices

B.A.LL.B. 1st, 3rd, 4th Semester’s Exam Routine Published

Notices

स्थानीय बिदासम्बन्धी सूचना

Notices

Notice for Online Exam Form

Notices

B.A.LL.B. 7th Sem. प्रि-बाेर्ड परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना

Notices

BTTM 4th sem. Mid-Term परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना

Notices

B.A.LL.B. 2nd, 3rd & BTTM 3rd Sem. काे परीक्षाफल प्रकाशन गरिएकाे सूचना

Notices

BALLB 7th sem. काे अनलाइन परीक्षा फाराम भर्नेसम्बन्धी सूचना