News and Blog

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्काय अन्तर्गत चार वर्षे Bachelor in Teaching Chinese Language to Speakers of Other Language (BTCSOL) कार्यक्रमका लागि सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत शैक्षिक शत्र २०८०।८१ का लागि भर्ना आवेदन खुलेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Notices

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्काय अन्तर्गत चार वर्षे Bachelor in Teaching Chinese Language to Speakers of Other Language (BTCSOL) कार्यक्रमका लागि सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत शैक्षिक शत्र २०८०।८१ का लागि भर्ना आवेदन खुलेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *